Ogłoszenie nr 632835-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

SPÓŁKA WODNA "STRZAŁKOWO": „Zakup i dostawa maszyn”, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Typ operacji: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”, tj. „Wspieranie zapobieganiu ryzyku i zarządzanie ryzykiem w gospodarstwach-3B”

Dokumenty do pobrania:

 

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

Informacja z otwarcia wpłyniętych ofert.

 

Informacja o wynikach postępowania 20.12.2019.